Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en bepalingen

Deelnemer/Inschrijven

 • U kunt zich inschrijven door middel van de betreffende inschrijfformulier op onze site.
 • Alle correspondentie zal plaatsvinden via de mail.
 • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van de organisatie en het tijdig voldoen van de betreffende factuur. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.
 • Deelnemer is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor van de organisatie een bevestiging voor een standplaats heeft gekregen.
 • Alleenrecht kan door ons niet worden gegeven.
 • Wij zullen trachten zoveel mogelijk rekening te houden met een goede branche/plaatsverdeling.

Opbouw -en afbouw tijden

 • U heeft circa 1,5 uur voor en na het evenement de tijd om op- en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijden aangehouden. Mocht dit anders zijn, dan krijgt u hierover apart bericht.
 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is en houdt hierbij rekening met uw collega’s.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen, wanneer wij dit constateren zullen wij u uit ons deelnemersbestand verwijderen.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient uw kraam leeg te zijn.

 

Standplaatsen

 • Voor het opbouwen meldt u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen zoals het is ingedeeld door ons.
 • Een voorkeursplek kan aangegeven worden bij inschrijving maar dit is geen garantie.
 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.
 • Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de markt/evenement of tot het van te voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.
 • Het is doorgaans niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren, mocht dit om wat voor reden dringend nodig zijn dan graag aangeven bij inschrijving. Na het lossen bij uw kraam dient uw auto een uur voor aanvang van de markt van het marktterrein weg te zijn.
 • Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten. Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden bij de organisatie. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie of overheidsdiensten op te volgen. Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft de organisatie het recht zonder verdere uitleg van reden de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de markt.
 • Inschrijvers hebben nooit recht op een bepaalde standplaats. De organisatie bepaalt waar u ingedeeld wordt en behoudt het recht om op het laatste moment, wanneer de omstandigheden dit eisen, uw standplaats te wijzigen. Standplaatsen zoals aangegeven op het evenement dienen ingenomen te worden.
 • De deelname is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere partijen!
 • De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er moet altijd minimaal 3,5 meter doorrijdbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.
 • De inschrijver verplicht zich de standplaats weer geheel schoon achter te laten. Bij verzuim hiervan kan € 25,- of meer in rekening worden gebracht. Het vervuilen van tegels, straattegels, asfalt etc. door vetten, oliën of andere hardnekkige stoffen is ten strengste verboden. U dient hiervoor maatregelen te nemen bijvoorbeeld door middel van een zeil. Extra kosten voor speciale reiniging hiervan zijn geheel voor kosten van de inschrijver.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat food wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van etenswaar levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
 • Verkoop van alcoholische drank is niet toegestaan, tenzij je goedkeuring van de organisatie hebt verkregen. Als je alcohol verkoopt of schenkt moet een van de aanwezige kraamhouders in het bezit zijn van een sociale hygiëne diploma. Je moet een kopie van je sociale hygiëne diploma naar de organisatie sturen en alle verkopers moeten 21 jaar en ouder zijn.
 • Kramen zijn niet langer dan 4 meter en overdekt. Het uitstallen van tafeltjes naast een kraam is verboden, indien vooraf geen extra grondplek gereserveerd is. Bij het huren van een grondplaats dient u ook aan te geven als de diepte afwijkt van de werkmaat van een kraam. Als u zich inschrijft met een verkoopwagen, moeten de opgegeven meters inclusief de dissel zijn.
 • Uitbouw van kramen in de breedte en de diepte is zonder toestemming niet toegestaan. Dit dient schriftelijk vermeld te worden bij opgave van de aanmelding. Kraamverlengers zijn nooit toegestaan als de doorgang daardoor smaller wordt dan 350 cm of volgens andere veiligheidsnormen die daar ter plekke gelden of de gebruiker hierdoor overlast bezorgt aan derden. Op laste van de organisatie of de brandweer kan de inschrijver gelast worden de kraam of de verlengers af te breken, wanneer de situatie dat ter plekke vereist. Eventuele gevolgen zijn voor rekening van de inschrijver. Het is niet toegestaan om rekken of borden in de rijen te plaatsen, dit dient vooraf bij de organisatie aangevraagd te worden. Uitzondering hierin kan alleen gemaakt worden indien deze geen belemmering vormt voor de doorstroom van het publiek of ergernis bij uw naaste standhouders.

 

Kosten en betaling

 • Bij de kosten van de markt zit publiciteit (o.a. advertentie, poster, flyer, persbericht), een attractie en/of muziek voor de markten inbegrepen.
 • Voor elke markt/evenement geldt vooruitbetaling, u ontvangt via de mail een factuur.
 • Na betaling is uw deelname definitief en bent u verzekerd van deelname.
 • Contante betaling op de markt zelf is niet mogelijk.

 

Annuleren

 • Annuleren kan telefonisch of via de email.
 • Annulering door deelnemer later dan veertien dagen voor aanvang van de markt: 100% van het factuurbedrag, annulering 3 weken voor aanvang van de markt is 50% van het factuurbedrag en 4 weken voor aanvang is kosteloos, hierop maken wij geen uitzonderingen.
 • Indien de markt vroegtijdig wordt afgelast, uitgesteld of ingekort, kan de organisatie hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld en is restitutie van het deelname geld niet mogelijk.
 • Indien de markt 24 uur voor aanvang van de markt wordt afgelast door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld.
 • Als de afgelasting van de markt door overmacht van buitenaf, extreme (weers)omstandigheden, calamiteiten of een speciale verordening van de politie of brandweer, op de dag van de markt plaatsvindt, zal er geen restitutie van de gemaakte kosten plaatsvinden. Dit kan bepaald worden wanneer het gezien de omstandigheden, onverantwoord is ten opzichte van de veiligheid van mensen en materiaal om het evenement door te laten gaan.
 • Regen of sneeuw is geen reden tot afgelasting, dit wordt pas overwogen bij gevaarlijke weersomstandigheden.
 • De organisatie zal bij voortijdige annulering proberen alle deelnemers per e-mail en/of sms op de hoogte te brengen. Voor schade, kosten en/of inkomstenderving kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook.
 • Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een WA verzekering.
 • Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder.

 

Omschrijving aanbod koopwaar en handel

 • Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het aanbod van de koopwaar en handel.
 • Het afwijken van het omschreven aanbod kan leiden tot de verplichting van gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats.
 • In het belang van de markt vragen wij om uw aanbod zo mooi mogelijk te presenteren! Geef uw kraam een eigen opvallende uitstraling. Een gezellig ogende kraam doet ook de marktbezoeker naar uw kraam lokken! Dus géén dozen ter opvulling van een kraam, dit doet afbreuk aan de markt en collega marktkooplieden.

 

Diversen

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stipt te worden opgevolgd.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.
 • De organisatie behoudt zich het recht om per markt de plaatsing en toewijzing van de kramen te wijzigen.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan de markt op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
 • De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie.